Kolathur Town Panchayat-

 

Kolathur is one of the Town Panchayats located in the Salem district Tamil Nadu, It is Situated on Mettur To Mysore Road in Kolathur village at a distance of 62km from Salem Town and 12 km from Mettur Taluk. The Total area of the 9.45 Sq.km. The Population of the Town panchayat as per 2011 census is 12748 .Though this is not a great Tourist place, a small Coracle ride in the river close by is really worth it. Madheshwara Malai is quite close and this also attracts a lot of Tourists. Now the town is developing a lot with Good no of schools and colleges. Soon Kolathur will become a taluk and municipality.as there is a rapid development in and outskirts of town. The Siddeswara temple and Palamalai hills are picnic destinations during summer. The hills has no roads and one has to climb the hills from Chettiyur, Kannamoochi and many other spots to reach the temple. The Palamalai mountain has number of villages. Kolathur is one of the important transit point between Karnataka (M.M.Hills, Kollegal, Mysuru) and Tamil Nadu. This is 11 kilometres away from Mettur Dam. Now the bus stand is renovated and there is a plans to build new nh from mettur-madeshwarahills and mysuru. soon Kolathur will be in a railway map with new Mettur–Mysuru line.This Town panchayat is Upgrade special grade Town Panchayat. This Town Panchayat is Given to Fullfill in the Taxation Item and Building approval and water connection and Birth and Death certificates

bfhs¤ö® nj®Îãiy ng%uh£ÁahdJ jäœeh£oš cŸs nry« kht£l« nk£^® t£l¤Âš mikªJŸsJ. 2011 k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go 12748 k¡fŸ bjhif MF«.bfhs¤öçèUªJ Rkh® 16 ÑÛ bjhiyéš M®.v°.uæšnt °nlõ‹ cŸsJ. bfhs¤öçèUªJ khnj°tu‹kiy, ikN® ngh‹w Ïl§fS¡F mo¡fo ngUªJ tr cŸsJ. Rkh® 12 jåah® ngUªJfŸ, 20 muR ngUªJfŸ3 äå ngUªJfŸ bfhs¤öU¡F ÂdK« tªJ brš»‹wd. nkY« g©ztho gçrš Jiw Áwªj R‰Wyh jykhf cŸsJ. nkY« nk£^çš cŸs °lh‹è Ú®¤nj¡f« bfhs¤öçèUªJ Rkh® 10 ».Û. bjhiyéš cŸsJ. nkY« Ï¥ng%uh£Á j‰nghJ Áw¥òãiyng%uh£Áahf ju« ca®¤j¥g£LŸsJ. nkY« tçæd§fŸ mid¤J« ãYitæ‹¿ mid¤J« tNè¡f¥g£l ng%uh£Áahf Âfœ»wJ. nkY« £l¥gâfëY«, bghJk¡fS¡F Ãw¥ò, Ïw¥ò rh‹¿jœfŸ tH§FtÂY« f£ol mDkÂ, FoÚ® Ïiz¥òfŸ mid¤J« Ï¥ng%uh£Á ã®thf¤jhš Kiwahf Óuhd Kiwæš clD¡Fl‹ Áw¥ghd Kiwæš brašgL¤j¥g£L tU»wJ

Town Information

City Name: Kolathur Town Panchayat
Area in SqKm 9.45
District Salem
Taluk Mettur
Name of Assembly Constituency 85-Mettur
Name of Parliment Constituency 10-Dharmapuri
No of Wards 15
No of Streets 130
2011 Population
Present Population

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

  • Contact Number :
  • Email: kolathurtp@gmail.com
  • Address: D.No.10-1-1,Panchayat Office Street. Kolathur Post. Mettur Taluk. Salem District.

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.