பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்று கட்டண விவரம்
(Birth and Death Registration Fees Details)

01.01.2018 பின் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மட்டும் பெயரினை சம்பந்தப்பட்ட பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் பிறப்பு சான்றிதழ்களை www.crstn.org என்ற இணையதளம் வழியாக இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும் இறப்பு சான்றிதழ்களையும் இந்த இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். (From 01.01.2018) Click Here to View Website
To Search / Print Birth Certificate Click Here
To Search / Print Death Certificate Click Here
How Download Birth and Death Certificate - Help Video Click Here
01.01.2021 முதல் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு குறித்த காலந்தாழ்ந்த பதிவு விண்ணப்பங்களுக்கு பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விதிகளில் வரையறுக்கப்பட்ட காலதாமத கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. Click Here
வ.எண் விதிகள்கட்டண விவரம்
1 விதி 9 (1)
22 - 30 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்ய காலதாமத கட்டணம்
ரூ.100
2 விதி 9 (2)
31 - 1 வருடத்திற்குள் பதிவு செய்ய காலதாமத கட்டணம்
ரூ.200
3 விதி 9 (3)
1 வருடத்திற்குள் மேல் பதிவு செய்ய காலதாமத கட்டணம்
ரூ.500
4 விதி 10 துணை விதி 1(a) & 1(b)
குழந்தையின் பெயரினை ஒரு வருடத்திற்குள் பதிவு செய்யப்படாமல் இருப்பின் பதிவு செய்ய காலதாமத கட்டணம்
ரூ.200
5 விதி 13 துணை விதி (a)ன்படி
தனியொரு அறிக்கையினை தேடுவதற்கான முதல் ஆண்டிற்கான கட்டணம்
ரூ.100
6 விதி 13 துணை விதி (b)ன்படி
தனியொரு அறிக்கையினை தேடுவதற்கான தேடுதல் தொடரும் கூடுதலான ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கான கட்டணம்
ரூ.100
7 விதி 13 துணை விதி (c)ன்படி
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஒவ்வொன்றிற்கும் தொடர்பான எடு பகுதி வழங்கிட கட்டணம்
ரூ.200
8 கூடுதல் நகல் ஒவ்வொன்றிற்கும் கட்டணம் ரூ.200
9 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவில்லா சான்று பெற கட்டணம் ரூ.100

Birth And Death

 • பிறப்பு அல்லது இறப்பு தகவல்களை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரிடம் நிகழ்வு நடந்த நாளிருந்து 21-நாள்களுக்குள் தெரிவித்து பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 • 21 நாள்களுக்கு அதிகமானால் அதாவது நிகழ்வு நடந்த நாளிருந்து 31 நாள்களுக்குள் பதிவு செய்தால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் தெரிவித்தவாறு ரூ.100 செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
 • 31 நாள்களுக்கு மேல் ஆனால் 1 வருடத்திற்குள் பதிவு செய்தால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் தெரிவித்தவாறு ரூ.200 செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
 • 1 வருடத்திற்குள் பதிவு செய்யப்படாத பிறப்பு மற்றும் இறப்பினை வருவாய் கோட்டாட்சியரின் உத்திரவு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட காலதாமத கட்டணத்தினை செலுத்துவதன் அடிப்படையில் பதிவு செய்ய இயலும். amendment in the said Rules,Rule 9 for sub rule(3) , the following sub-rule shall be substituded,namely(3) Any birth or death which has not been registered within one year of its occurrence shall be registered by an order of the Executive Magistrate not below the rank of a Revenue Divisional Officer
 • School Admission.
 • Inclusion of name of child in Ration Card / Family Register.
 • Entry in Government and Non-Government service and maintenance of service book.
 • Inclusion of name in electoral roll / employment exchange.
 • Issue of Passport / Driving license.
 • AADHAAR /NPR Registration.
 • Marriage and divorce / Separation registration.
 • Deletion of name from Ration Card /Family Register.
 • For the settlement of issues of inheritance.
 • For the settlement of insurance claims.
 • For the settlement of family pension.
 • குழந்தையின் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் இருந்து 15 வருடத்திற்குள் குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
 • 31.12.1999க்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்பினை 01.01.2000ல் பதிவு செய்யப்பட்டதாக கருதி 15 வருடத்திற்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்
 • 01.01.2000க்கு பிறகு பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்பினை பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் இருந்து 15 வருடத்திற்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்
 • தற்போது குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்ய 5 வருடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே குழந்தையின் பிறப்பு எப்பொழுது பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் குழந்தையின் பெயரினை 31.12.2019க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்
 • இறப்பானது மருத்துவ நிலையங்களில் நிகழ்ந்திருந்தால் அதற்கு படிவம் 4 கட்டாயமாக பெற்று பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளரிடம் வழங்க வேண்டும்
 • இறப்பானது வீடு மற்றும் மற்ற இடங்களில் நிகழும் இறப்பிற்கு அவர் கடைசியாக நோயுற்று இருந்த போது அவருக்கு சிசிச்சை அளித்த மருத்துவ அலுவலரால் படிவம் 4Aல் இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து மருத்துவச்சான்று பெற்று சம்பந்தப்பட்ட பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளரிடம் வழங்க வேண்டும்

Contact Us

Terms and Conditions

This website is maintained by Directorate of Town Panchayat. Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.

Directorate of Town Panchayatsdoes not guarantee the availability of such linked pages at all times. Directorate of Town Panchayats cannot authorise the use of copyrighted materialscontained in linked websites. Users are advised to request such authorisation from the owner of the linked website.Directorate of Town Panchayats does not guarantee that linked websites comply withIndian Government Web Guidelines.