Mannachanallur Town Panchayat-
Image 1
Image 1
Image 1
Image 1
Image 1

 

Mannachanallur Town Panchayat was established as Panchayat vide G.O.No.419, Dated : 15.02.1889 of Chennai Sthal Sthabanam and Municipal Administration, after that it was upgraded as Town Panchayat vide G.O.No.1258, Dated : 07.06.1944. Now, it is functioning as Selection Grade Town Panchayat vide upgrading vide Ni.Mu.No.167716/1979, Dated : 21.10.1970 of Chennai Municiapal Administration and Panchayat Dept. Mannachanallur Town Panchayat is located at Center point of Mannachanallur in Edumalai road. Total Square Kilo meter is 10.32 which included three revenue villages 1) Mannachanallur 2) Ulunthangudi and 3) Melasridevimangalam. Total population is 27563 based on the survey of 2013. It is divided by 18 wards. People are living the Town Panchayat area are provided all the basic amenities sufficiently like Water facility, Street Lights, Roads, Drainage, Culverts etc., 20 Nos of Public Toilets are in good condition for the people. Solid Waste Management Scheme is successfully implemented and Wastages collected from the people by Door to Door Collection. Public Health works are maintained by the Public Health Section of this Town Panchayat. 30 Nos of Public Health Staff are working in the Town Panchayat and 2 Nos. of Mini Lorry, 1 No. of Tractor and Tiller and 1 No. of Power Tiller and 37 Nos. of Push cart are owned by the Town Panchayat. For Revenue Incomes 88 Nos. of Market shops, Weekly shandy, Slaughter House. Hotels, Marriage Halls, Parks are available. Other than that, Temples, Police Station, Government Hospital, Post Office, Petrol Bunk, Telephone Office, TDCC Bank, IOB, SBI, BOB, UCO Bank and other facilities are available in Town Panchayat area. 1 No. of Women’s College, 2 Nos. of Government High School for Girls and Boys merely. 2 Nos. of Primary School, 1 No. of Middle School and 3 Nos. of Private School are in functioning in Town Panchayat limit. Mostly Rice Mill business is going well in the area. Canals are available like Peruvali Vaikal, Panguni Vaikal, Pullambadi Vaikal for Agriculture purpose. Railway Station also available in nearby town Utthamarkoil. 7149 Houses are available, in which 5220 houses are having Individual Toilet facility.

k©z¢rešÿ® nj®Îãiy ng%uh£ÁahdJ br‹id, °jy °jhgd« k‰W« efuh£Á¤ Jiw, murhiz v© 419, ehŸ 15.02.1889‹ go Cuh£Áahf ãWt¥g£lJ. murhiz v© 1258, ehŸ 07.06.1944 ‹ go ng%uh£Áahf ju« ca®¤j¥g£lJ. j‰nghJ nj®Îãiy ng%uh£Áahf br‹id, efuh£ÁfŸ k‰W« Cuh£Á ãWtd¤Âš 21.10.1970« ehë£l ã.K. 167716/70‹ go nj®Îãiy ng%uh£Áahf ju« ca®¤j¥g£l Ïa§» tU»wJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ mYtyf« mikél« vJkiy nuhL, k©z¢rešÿ® ika¥gFÂæš mikªJŸsJ. ng%uh£Áæd bkh¤j gu¥gsÎ 10.32 rJu »nyhÛ£lU«, 1. k©z¢rešÿ®, 2. cSªj§Fo, 3. nkyÓnjék§fy« v‹w _‹W tUthŒ »uhk§fS« cŸsl§»aJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ 2013« M©L k¡f£ bjhifæ‹ go 27563 cŸsJ. Ï¥ng%uh£Áæš bkh¤j« 18 th®LfŸ cŸsd. Ï¥ngUuh£Áæš bjUés¡FfŸ jh®rhiy. ó§fh¡fŸ cŸsd. Ï¥ng%uh£Áæ‹ bghJk¡fë‹ FoÚ® FHhŒfS«, jåah® Å£L Ïiz¥òfŸ _y« FoÚ® njit ó®¤Â brŒa¥g£L tU»‹wJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ bghJ Rfhjhu¥ gâ¡F äå yhç 2, ouh¡l® k‰W« £iuy® 1, gt® ošy® 1 jŸS t©o 22« Ïa§» tU»‹wd. Ï¥ng%uh£Áæ‹ 20 bghJ¡ fê¥Ãl« bghJ k¡fS¡F Ïytrkhf Ïa§» tU»‹wd. nkY« Ï¥ng%uh£Áæš cŸs 18 th®LfëY« Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tU»‹wd. Ï¥ng%uh£Áæ‹ ã bgU¡f¤j¡f Ïd§fshf filfŸ 88«, thu¢rªij, R§f tNš, ng%ªJ jhuid f£lz«, ML tij rhiyfS« cŸsd.Ï¥ng%uh£Á gFÂæš fhtš ãiya«, bjhiyngÁ ãiya«, t§»fŸ 6, T£LwÎ r§f« 3 « Ïa§» tU»‹wd. nkY« bg£nuhš g§¡ 1, ÂUkz k©lg« 8« cŸsd. Ï¥ng%uh£Áæš o ÃçÎ ng%ªJ ãiya« mikªJŸsJ. Ï¥ng%uh£Á¡F äf mU»š c¤jk® nfhéš gFÂæš Ïuæš ãiya« mikªJŸsJ. Ï¥ng%uh£Á gFÂæš jåah® kfë® fšÿç 1-«, nkšãiy¥gŸë 2, Cuh£Á x‹¿a Jt¡f¥gŸë 3«, jåah® gŸë 3«, eLãiy¥ gŸë 1« Ïa§»tU»wJ.Ï¥ng%uh£Á gFÂæš »is jghš ãiya« x‹W«, muR kU¤Jt kid1, jåah® kU¤Jt kid 6« Ïa§»tU»‹wd. nkY« Ï¥ng%uh£Áæš òfœbg‰w k©z¢rešÿ® bgh‹å mçÁ jahç¥ò bjhêšrhiy mÂfséš cŸsJ. ϧF g§Få, bgUtis k‰W« òŸs«gho thŒ¡fhš cŸsJ. bkh¤j« 7149 ÅLfŸ cŸsJ. Ïš, 5220 ÅLfëš Rfhjhu fê¥Ãl trÂfŸ cŸsJ. nkY«, 254 Rfhjhuk‰w fêtiwfS« cŸsd.

Town Information

City Name: Mannachanallur Town Panchayat
Area in SqKm 10.32 Sq.km
District Tiruchirappalli
Taluk Mannachanallur
Name of Assembly Constituency Mannachanallur
Name of Parliment Constituency Perambalur
No of Wards 18
No of Streets 160
2011 Population
Present Population

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.