Krishnarayapuram Town Panchayat-

 

Krishnrayapuram Town Panchayat coming under the administrative territory of Krishnarayapuram Taluk, Karur District. This village constituted in the year of 1951. In the year 1969 Director of Village Development Department ProceedingNo.85446/69 – F2 dated: 20.09.1969 constituted as IInd Grade. Total Area of Panchayat 21.00 Total 28.266 k.m of roads, Total 8.500 km of Storm Water drain. Total 110.00 km pipe lines has been maintained by Town Panchayat. The ancient temple of Sri Thirukanmaleeshwar Temple and is found by the king Krishnadevarayar during is region and he laid the foundation stone of Krishnarayapuram when he conquered Chola Dynasty. Another famous Temple called Sri Lakshmi Narayana Perumal situated in the Town Festival ceremony conducted every year for the Goddess of Sri Bagavathi Amman and Sri Mari Amman temple are famous because of its Therottom. The town is situated in the National Highway Tamil Nadu, No.67. Nagapattinam to Mysore. From this town Chennai is around 374 km and Bangalore is 330 km, further to this Krishnarayapuram Town Panchayat is center to various towns like Karur. Kulithalai, Musiri and Trichy. This city population is in 1991 Cense 9268 as for 2001 Cense 10533 present population is 11587 Total No. of Assessment 3300 Total No. of Wards 15. This town has a fairly healthy climate. The maximum temperature normally occurs in the month of may while the minimum temperature in winter occurs in December This Town situated very closer to the bank of Cauvery River. So there is no water scarcity in this town . Further to this the town panchayat maintained 110 km pipeline, 6 No. of OHT, with the help of above facility the Town Panchayat giving 72.00 LPCD to the Population. Assembly constitution Act. 110. Presently Water supply scheme going on 80:20 Minimum needs programme within Rs. 306/- crores The town panchayat total area is 21.00 sq.km. 28.266 km of roads has been maintained by town panchayat out of which BT Road. CC Road and earthen Road. Due to this reason the Floating Population is 11000, From this town daily waste Generate by Head is around 0.2 grams. Total collection of waste is 1.500 Ton

f%® kht£l«, »UZzuhaòu« t£l¤Âš, »UZzuhaòu« Ïu©lh« ãiy ng%uh£Áahf Ïa§» tU»wJ. Ï¥ng%uh£Á »uhk gŠrha¤jhf 1951èUªJ 1969 tiu ÏUªJ tªJŸsJ. 1969 š Ïa¡Fe® , »uhk ã®thf ts®¢Á, br‹id mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©. 8544669 v¥2, njÂ.20.09.1969 Ïu©lh« ãiy ng%uh£Áahf ju« ca®¤j¥g£lJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ bkh¤j R‰wsÎ 21.00 rJu »nyhÛ£l® MF«. Ïš 28.566 ».Û£lçš rhiyfŸ mik¡f¥g£LŸsJ. 8.500 »nyhÛ£lçš fêÎ Ú® tofhšfŸ mik¡f¥g£LŸsJ. 110.00 »nyhÛ£lçš ig¥iy‹fŸ mik¡f¥g£LŸsJ. Ïit mid¤J« »UZzuhaòu« ng%uh£Áahš guhkç¡f¥g£L tU»wJ. gH§fhy nfhéyhd $ÂU¡f©khÄ°tu® ÂU¡nfhéš Ï¥ng%uh£Áæš mikªJŸsJ. Ï¡nfhéš »UZz njtuha® muruhš f£l¥g£LŸsJ vd nrhH® fhy¤J fšbt£Lfëš fhz¥gL»wJ. nkY« òfœä¡f y¡Zä ehuhaz bgUkhŸ nfhéš, gft m«k‹ nfhéš k‰W« khça«k‹ nfhéš »UZzuhaòu« ng%uh£Áæš mikªJŸsJ. Ï¡nfhéšfëš x›bthU tUlK« ÂUéHh eilbg‰W njnuh£l« el¤j¥g£L tU»wJ. Ϫefu gFÂæš ehf¥g£oz« Kjš ikN® tiu bršY« ϪÂa njÁa beLŠrhiy e«g®.67 cŸsJ. »UZzuhaòu¤ÂèUªJ br‹id¡F 374 »nyhÛ£lU«, ikNU¡F 330 »nyhÛ£lU« brštj‰fhd Ãujhd njÁa beLŠrhiyahf mikªJŸsJ. nkY« f%®, Fë¤jiy, KÁ¿ k‰W« ÂU¢Á ngh‹w K¡»a efu§fis Ïiz¡F« rhiyahfΫ és§F»wJ. Ï¥ng%uh£Áæš 1991 k¡fŸbjhif fz¡bfL¥Ã‹go 9268, 2001 k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go 10533, . j‰bghGJ k¡fŸ bjhif 11533 vd fz¡»l¥g£LŸsJ. »UZzuhaòu« ng%uh£Á gFÂæš 3300 ÅLfŸ k‰W« 15 th®Lfis bfh©lJ. Ï¥ng%uh£Á gFÂfëš nk khj§fëš mÂf¥goahd bt¥gK« or«g« khj¤Âš mÂf¥goahd gåÍ« ãiwªj j£gbt¥gãiy bfh©l gFÂahF«. òfœä¡f Mwhd fhéç M‰¿‹ bj‹fiuæš Ï¥ng%uh£Á mikªJŸsjhš ng%uh£Á¡F nghÂa FoÚ® k¡fS¡F tH§f¥g£L tU»wJ. M‰¿‹ fiunahu¤Âš FoÚU¡fhd jiyik Únu‰W ãiya »zW mik¡f¥g£L ng%uh£Á F¡»uhk§fëš nkšãiy Ú®¤nj¡f¤bjh£o mik¡f¥g£L ehbsh‹W¡F 72 vš.Ã.Á.o. FoÚ® tH§f¥g£L tU»wJ. v®fhy FoÚ® njitia ó®¤Â brŒÍ« neh¡»š Fiwªjg£r njit¤Â£l« 80:20 £l¤Â‹ Ñœ kh©òäF jäHf Kjyik¢r® mt®fshš r£l¥nguit é v©.110 ‹ Ñœ %.306 Ïy£r« £lkÂ¥Õ£oš FoÚ® mééU¤Â £l« j‰bghGJ eilKiwæš brašg£L tU»wJ. Ï¥ng%uh£Áæš gh§¡ M¥ ϪÂah, ghuj khãy t§», gšyt‹ »uhk t§», ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l k¤Âa T£LwÎ t§» M»a t§»fS« t£lh£Áa® mYtyf«, Cuh£Á x‹¿a mYtyf«, rh® gÂths® mYtyf«, cjé rh®ãiy fUñyf«, jghšãiya«, Ïuæšãiya«, muR kU¤Jtkid Kjèa muR mYtyf§fS«, muR nkšãiygŸë, Cuh£Á x‹¿a eLãiy¥gŸë k‰W« Cuh£Á x‹¿a bjhl¡f¥gŸë M»a muR gŸëfS« ÏUªJ tU»wJ. Âdrç 11000 k¡fŸ ϧF tªJ brš»‹wd®. Ïjdhš F¥ig xU ehis¡F 0.500 l‹ F¥igfŸ nrfç¡f¥gL»wJ.

Town Information

City Name: Krishnarayapuram Town Panchayat
Area in SqKm 21.000
District Karur
Taluk Krishnarayapuram
Name of Assembly Constituency Krishnarayapuram
Name of Parliment Constituency Karur
No of Wards 15
No of Streets 30
2011 Population 10792
Present Population 11533

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

  • Contact Number :
  • Email: krpmtp@yahoo.com, krpmtp@gmail.com
  • Address: Executive Officer, Krishnarayapuram Town Panchayat, 117, Manjamedu, Krishnrayapuram Taluk, Karur District-639102

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.