Keelvelur Town Panchayat

Town Profile

  1. Keelvelur Town Panchayat Located 12.00 K.M distance from Nagapattinam District.
  2. Nearest Railway Station Name : Kilvelur , This Railway Station Located 1.00 k.m Distance from keelvelur
  3. Nearest Airport Located in : -
  4. Bus Route Details : : 67, NH Road
  1. Yathava Narayana Perumal Kovil - Ward No : 11 - Street Name - Perumal Sannathi street
  2. Arulmigu Atchayalinga Swamy Kovil - Ward No : 14 - Street Name - Sannathi street
  3. St.Joseph Churche - Ward No : 15 - Street Name - North street
  4. Mosque - Ward No : 10 - Street Name - Katchanam Salai Part II
Festival Name How many Days Celebrated Which Month Celebrated No of Peoples ParticipatedNotified/Non Notified
Car Festival10APR1000NON-NOTIFIED
Nearest City Name Direction Distance from Town Panchayat
NagapattinamEast12.00 K.m
TiruvarurWest13.00 K.m
MayiladuthuraiNorth51.00 K.m
ThiruthuraipoondiSouth39.00 K.m
ÑœntS® Kjšãiy ng%uh£Á, ehf¥g£od« kht£l«, ÑœntS® jhY¡fh, Tlÿ® njÁa beLŠrhiy gFÂæš mikªJŸsJ. 2011 fz¡bfL¥Ã‹go 8272 k¡fŸ bjhifÍ«, 4.00 rJu »nyh Û£l® gu¥gsΫ bfh©lJ. KUf¥ bgUkh‹ NugJkid mê¤j ght« Ú¡f jt« brŒa nt©o jdJ ntiy ÑnH C‹¿ bghŒifia c©lh¡» jtäUªjikahš Ï›ñU¡F ÑœntS® vd bga® bg‰wJ. nfhŸ br§nfh£ nrhH k‹duhš ã®khå¡f¥g£l 64 khl¡ nfhéšfëš ÏJΫ x‹W. rka Fut® ehštuhY« ghl¥ bg‰w Át¤jykhF«. Ï¡nfhéè‹ Áw¥ò ϧFŸs nfhéš mo¤js¤ÂèUªJ ékhd« tiu fU§fšyhš mik¡f¥g£lJ. ϧFŸs Ïiwtå‹ ÂU¥bga® nfoèa¥g® MF«. Ï›ñçš, bj‹df¤J ò‹åa eÂah« fhntçæ‹ »isahW Xl«ngh¡» MW ghŒ»wJ. Ï¥ng%uh£Áæš thG« 80 rjÅj k¡fŸ fhéç blšlh kht£l¤Âš Ãujhd bjhêyhd étrha¤ijna e«ÃÍŸsd®. gšntW rh Ïd k¡fŸ midtU« rnfhju cz®Îl‹ x‰Wikahf thœªJ tU»‹wd®.