Athani Town Panchayat

Town Profile

  1. Athani Town Panchayat Located 38.00 K.M distance from Erode District.
  2. Nearest Railway Station Name : Erode Railwat station , This Railway Station Located 38.50 k.m Distance from athani
  3. Nearest Airport Located in : No
  4. Bus Route Details : : -
  1. Valayapalathu Mariyamma Temple - Ward No : 5 - Street Name - Kamarajer Salai
Festival Name How many Days Celebrated Which Month Celebrated No of Peoples ParticipatedNotified/Non Notified
Tamil New year poja2APR3000NON-NOTIFIED
Nearest City Name Direction Distance from Town Panchayat
ErodeEast38.50 K.m
Sakthiya MangalamWest30.40 K.m
-North0.00 K.m
GobichettipalayamSouth K.m
 m¤jhâ (Kjš ãiy) ng%uh£Á <nuhL kht£l¤Â‹ bj‹nk‰F Âiræš nfhà br£oghisa¤ÂèUªJ 14 ».Û bjhiyéš 18.00 rJu »nyh Û£l® gu¥gséš mikªJŸs Kjšãiy ng%uh£ÁahF«. Ï¥ng%uh£Á 1969« M©L Kjš Ïu©lh« ãiy ng%uh£ÁahfΫ, 1987 Kjš ãiy ng%uh£ÁahfΫ ju« ca®¤j¥g£lJ.  Ã‹d® 01.10.2004 Kjš Kjš ãiy ng%uh£Áahf tifkh‰w« brŒa¥g£LŸsJ.  Ï¥ng%uh£Áæ‹ k¡fŸ bjhif 2011« M©L k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥ò¥go 8265 MF«. Ï¥ng%uh£Áæ‹ K¡»a bjhêšfŸ étrha MF«. Ï¥ng%uh£Áæš jåah® kU¤Jtkid-2, muR ca®ãiy¥gŸë-1, muR eLãiy¥gŸë -1, Cuh£Á x‹¿a Jt¡f¥gŸë-3, jåah® gŸë-1, thurªij-1, Âdrç kh®bf£-1 M»aitfŸ mikªJŸsd. thu¢rªij¡F Ï¥ng%uh£Á¡F mU»YŸs F¡»uhk§fëš thG« k¡fŸ thu¢rªijia ga‹gL¤Â bghU£fis é‰gid brŒJ«, th§»Í« brš»‹wd®.